Løsningsbeskrivelse av VKP

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene. Tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Positive effekter er:

  • VKP sørger for effektiv ressursbruk ute i helsetjenestene ved å binde systemer sammen slik at helsepersonell slipper å bruke tid på å registrere det samme flere steder.

  • VKP bidrar til økt tjenestekvalitet ved at riktig informasjon er tilgjengelig for dem som trenger den, når de trenger den.
    VKP støtter opp under markedsinnovasjon og næringsutvikling ved å være en åpen, leverandøruavhengig og nøytral plattform som er lett å koble seg til. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og journalsystem trenger bare å forholde seg til knutepunktet for å utveksle data med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.

  • Gjennom arbeidet med VKP så utarbeides standardiserte profiler for informasjonsinnhold som er relevant innen velferdsteknologi. Dette gjøres i tett dialog med leverandører.

  • VKP er fremtidsrettet, leverandørenes tilpasninger til VKP vil tilfredsstille krav i det fremtidige felles rammeverket for samhandling i helsesektoren.

Overordnet arkitektur

VKP er en skybasert samhandlingsløsning for å utveksle synkrone og asynkrone data mellom VFT-løsninger og kommunale EPJ på en sikker og enhetlig måte. Kommunikasjonen mellom VKP og EPJ går over helsenettet. EPJ-systemer og VFT-løsninger integreres med VKP, som igjen utfører tilpasninger av protokoller og sørger for nødvendig transformering av ulike dataformater. Leverandører av VFT-løsninger kobles til VKP gjennom en eller flere integrasjoner per løsning, med mulighet for både synkron og asynkron datautveksling med EPJ. Det er åpne standardiserte grensesnitt mellom VKP og VFT-løsninger, men leverandørspesifikke grensesnitt mellom VKP og EPJ. 

I arkitekturmodellen for VKP er det differensiert mellom to typer VFT-løsninger: Forsystem (systemer som er knyttet til og kommuniserer med selve utstyret – de velferdsteknologiske enhetene ute hos brukerne) og responsløsning / responstjenesteapplikasjon. Figuren under viser de informasjonsflytene som er modellert og beskrevet i løpet av 2018 og 2019:

Picture

I utviklingen av grensesnitt for VFT-løsninger er det utarbeidet standardiserte profiler for VFT informasjonsinnhold, basert på det internasjonale standardiseringsrammeverket HL7 FHIR . Dette er gjort i til dels tett dialog med leverandørene, for å sikre at profilene kan representere de ulike måter velferdsteknologien er implementert på – samtidig som samme informasjons-innhold representeres på samme måte på tvers av enkeltleverandører/løsninger.

Påkoblinger

Picture

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.