Generelle brukerhistorier

Oversikten under viser de ulike brukertilfellene VKP støtter for øyeblikket, med henvisning til API og FHIR-ressurser som benyttes for innsending og uthenting av informasjon.
Merk at ikke all funksjonalitet er implementert for alle EPJer. For hver brukerhistorie går det fram av tabellen hvilke EPJer som har eksterne APIer som støtter denne funksjonaliteten, samt hvilke EPJer VKP for øyeblikket har integrert med.

Journalføring

Cosdoc - Gerica - Profil

Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn kan benyttes til å utføre avtalt, planlagt tilsyn, f.eks. i form av nattlig sjekk, som erstatning for fysisk tilsyn. Noen løsninger kan også fange opp uønskede hendelser, f.eks. fall, og gi varsel om dette til en responssenterfunksjon.

Digitalt tilsyn representeres med profilen vkp-digital-Encounter. Digitalt tilsyn kan avdekke behov for oppfølging. Når denne oppfølgingen sendes inn i samme melding som det digitale tilsynet, sendes det i tillegg inn en Composition som inneholder informasjon om oppfølgingen. De to objektene pakkes da inn i en Bundle.

Kun digitalt tilsyn

Journalføring av gjennomført digitalt tilsyn.

Digitalt tilsyn og oppfølging sendes inn under ett

Journalføring av digitalt tilsyn, der dette avdekker behov for oppfølging og der tilsyn og oppfølging sendes inn under ett.

Hendelse/behandlingslogg

Oppfølgingen av en hendelse fram til denne er utkvittert, inkludert håndteringen på et responssenter. Her registreres forløpet i oppfølgingen som en strukturert liste med aksjoner.

En enklere registrering av alarmer og oppfølging, i tilfeller der utøvende helsepersonell benytter en distribuert responssenter-applikasjon, sendes inn som en vkp-digital-Encounter, med tekstlig beskrivelse i notat-feltet (note).

Responssenter

Journalføring av en hendelse og håndteringen av denne, der hvor det benyttes en distribuert responssenter-applikasjon.

Medisindispenserhendelse

VKP støtter journalføring ved "normalhendelser" som utlevering av medisin og dokumentasjon av håndtering av avvik og varsler, f.eks. medisin ikke utlevert, tom dispenser, osv. 

Vi skiller mellom to tilfeller, hendelser der en tjenesteutøver er involvert og der denne ikke er involvert. Profilen som benyttes for innsending av medisindispenserhendelser er vkp-MedicationDispense. Når en tjenesteutøver er involvert, sendes det i tillegg inn en Composition som inneholder informasjon om tjenesteutøveren og hva som er gjort. De to objektene pakkes da inn i en Bundle.

Hendelse som ikke involverer tjenesteutøver

Hendelse som involverer tjenesteutøver

Uthenting av informasjon fra EPJ

Tabellen under viser funksjoner for uthenting av informasjon fra EPJ. All slik uthenting skal være knyttet til et tjenstlig behov, dvs. at ved oppslag skal det tjenstlige behovet oppgis, og kun informasjon knyttet til dette behovet returneres. Se kodeverk for tjenstlig behov. Grått EPJ-navn indikerer at nødevending finnes i EPJ men er ennå ikke implementert i VKP.

Hente pasientinformasjon 

CosDoc(STU3) - Gerica - Profil

Søker etter informasjon om en eller flere pasienter med aktuelle tjenester, ut fra tjenstlig behov.

Hente pasienttjenester 

CosDoc (STU3) - Gerica - Profil  

Hent tjenester. Søker etter aktuelle tjenester og evt. informasjon om pasientene som har disse tjenestene, ut fra tjenstlig behov.

Hente besøksplan

Profil - CosDoc (STU3) - Gerica

Hent besøksplan som inneholder planlagte og utførte besøk innenfor aktuell tidsperiode for en pasient, ut fra tjenstlig behov.

Hente tiltaksplan

CosDoc (STU3)

Hent tiltaksplan for pasient. Søker etter tiltaksplaner for angitte tjenester for en pasient, ut fra tjenstlig behov.

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.